nkosi siza thina esibancane,

usiphe ukuhlakanipha

Kokukhetha oluhle nokubi.

usiphe ukuhlakanipha kokukhetha ukuzithoba nokungaziphakamisi usiphe Amandla okunqoba izilingo

bese usandisela izinsuku zokuphila . Ukuze abazali bethu bekwazi ukubona impumelelo yethu

Amen🙏