Mihla namalanga ngiyazibuza,

Ingabe uthando nom’umshonisalanga?

Liyashon’ilanga inkomo ifasiwe,

Wonke amalanga thina siyalwa,

Angithandi siphile ngokulwisana,

Abalwisana nothando lwethu bojabula,

Mina nawe ngifisa sihlale ngokujabula,

Umgcagco wakh’uyojabulisa nabaphansi,

Hlala phansi ungithande, ngikuthande,

Mus’ukuhlala ngasemnyango sthandwa,

Uhleli okomuntu osendlelen’odlulayo,

Ngicela sithandande kuhalele nodlulayo,

Sihloniphane kuhlabeke nobukelayo,

Sthandwa sami wen’ungihlaba umxhwele,

Ngosuku lomgcagco ngiyovunula ngomqhele,

Esigcawini abantu bayobe begcwele,

Usuku lwami nawe ngifisa lubengcwele,

Ukushona kwelanga sizodla imbuthuma,

Eceleni komlilo ngikuhayele inkondlo.

Nali seliyozilahla kunina ezintabeni,

Ngiphakamisel’amehl’am’ezintabeni,

Ngikhulekele nalona ongal’ezintabeni,

Ukuba mina naye sihlengw’ebumnyameni.