Bambi bathi kukunabel’uqaqaqa
Bambi bathi ulandulel’elimagadahlabayo
Kufa ndini yintoni nale uyifunayo
Kutheni usoxuthela abo basenyongweni kuthi
Namhlanje siphila ngoku ngcungcutheka

Inen’ukufa nguMakoti wemizi yonke
Khawulahl’izagweba kuhlwile ngoku
Uva njani xa ndingena bani
Uva njani xa ndiswel’izihlobo
Ulixixivithi lexelegu

Apho ufikelele khona ushiya inyembezi
Kufa kunjani na madoda
Kuhlasela nalapho kungekho sidingo
Singahlangulwa yintoni na kolutshaba
Isixhobo sakho sinqabil’asaziwa

Ingaba yintoni ichiza lokunqand’ukufa
Intliziyo izele inzondo
Lena imeko andiyinqweneleli nabani na
Kufuneka sibambisane siqine ngoba okwenzekileyo emhlabeni kufana nokudaliweyo

Ithi yakuhlasel’uzive ngathi uwedwa kulomhlaba
Amandla akho ngathi ngaka Goliyathi
Uzive sele unemibuz’engaphendulekiyo
Kukushiya ugcwel’intandabuzo
Ndinamanxeba ngenxa yokufa

Lutshaba olungena ntlonipho
Kuhamba kutshabalalisa lonk’ilizwe
Ukufa kuxhela umphefumlo
Kushiya izijwili nezinqala