Ubusuku
Ubusuku buyikohlakalo bantu bakithi
Abantu besebenza ebusuku silele
Bekhokhoba , bechela eduze neminyango
Befun ukufez’ awab’ amaphupho
Silele,siyahona siyaphupha siphumule
Siphuz’imizimba, izingqondo nemiphefumulo
Ukuze sokwaz’ ukuvuka ngakusasa
Sifeze okusezinhlizweni namaphupho ethu
Ubusuku isikhathi sokuphumula bakithi!
UNkulunkulu wasipha bona ngenhloso
Ehlose ukusiphumuza ebunzimeni basemini
Ukuze silale , siphuphe ngemfudumalo
Masizifundise ukulala sisahlosile
Kukhon ‘abalala bengakazeli
Bebizwa inkosi ebusayo
Bethol’ amakhay’abo amasha
Lapho uyilifez’ elakh’ iphupho lokungalali