Singabayini ngaphandle kwamanzi,

Ipilo ingabayini ngaphandle kwamanzi,

Ngombana amanzi abuphilo,

Ubuphilo obuvela kuye uZimu,

Yena athande ilizwe kangaka,

Wasipha isipho samanzi,

Uthando olugobhoza emilanjeni elanela woke umuntu ngitjho nazo iilwane, nazozoke izinto eziphila ngaphasi komthunzi welanga.

Simamanzi sisodwa begodu iphasi esikilweli limamanzi kukodwa, ngitjho koke okuphilako kumamanzi.

Amanzi afanelwe ukudunyiswa, afanelwe ukunikezwa ihlonipho efaneleko.

Ngombana amanzi anguye uZimu.

Koke okubonako kuleli phasi kumamanzi,

Ngitjho ikhaya nemizi ekhona, kungebanga lamanzi.

Koke okusephasini misebenzi emihle yamanzi.

Amanzi anekgono, amanzi anokuhlakanipha, amanzi akakhohlwa.

Sibahle, siyahlambuluka, siyakhazimula begodu siyaphola kungebanga lobukhulu bamanzi.

Ngingathi amanzi yiKosi yephasi.

Ngombana vele amanzi ayabusa.

Bhayede! wena wamanzi.

Amanzi sibusiso esikhulu esivela kuye uMdali.