Ubuhlungu engibhekene nabo bunzima

Ubuhlungu engibhekene nabo angifisi omunye umuntu abhekane nabo.

Sengaba inkomo edla yodwa

Injabulo yam iyafadalala kuhle kwamazolo

Sengize nginokhwantalala

Umqamelo wam ungufakazi…utaxuka imihla namalanga.

Kanti ngobunjani lobuhlungu obungapheli, ngonani Kubani na! Kanti mina ngiyojabula nini na!

Yini lengaka engijeziswelwa yona kangaka

Lobuhlungu obungapheli buqedile ngempilo yam

Lobuhlungu buqede ukuzethemba kwami

Wena buhlungu ufike wagwaza kuhle okomkhonto enhliziweni yam. Sengize ngibone ngingafanelwe ukuphila.

Lobuhlungu obungapheli ngiyethemba ngelinye ilanga buyophenduka injabulo

Ngelinye ilanga ngiyogiya nam ngitshakadule njengontanga yam .

Ubuhlungu obungapheli