Ngyavuma ndodakazi ungangifihlela

Kodwa uze ungamfihleli umama wakho.

Noma bengitha sixoxe konke

Kodwa ukuba yisilisa kwam nokubayimbokodo

Kwakho kwenza kube nomngcele.

Noma kukuningi engikwaziyo ngohlangothi lakho

Kodwa ngizokunikeza inkululeko yokuthola osohlangothini lakho.

Uzizwe ukhululekile ukukhipha sonke isifuba sakho

Ukhuluma nomuntu owayihamba indlela osazohamba kuyo.

Ngisho umama wakho owazi zonke izinselelo

Osazobhekana nazo ngokuya ukhula.

Konke okuwushintsho emzimbeni wakho kungakuthusi

Kepha ngithi ungakhohlwa ukubuza umama wakho.

Uzokucathulisa akususe ekunyatheleni kwentombe

Akuwezele ekunyatheleni ko nkosikazi.

Ukube bekuya ngam ubuyomenza isibuko sakho

Lopho uzibuka khona ubusuku nemini.

Zinsizwa zam zeningisize

Ningahambeli kude nam.

Lapha kimi kunobudoda

Engiyonidodisa ngabo.

Ngiyoba umtapho wolwazi

Nina nibe ngabafundi.

Ngiyonondla ngolwazi

Oluhambisa nothando.

Uthando lokuthand’omolokazani

Ngithole abankwethu.