Ubomi abusoloko bulula

Ubomi buyasokolisa

Ubomi ngamahla ndenyuka

Abunazigqibo

 

Uthixo uyasomeleza

Asithenjiswanga bomi obungenazimbandezelo

Qina nale ikwahleleyo izodlula

Uzolifumana uxolo