Go na le batho ba bangwe ka ganong ba filwe. Ge ba bolela ga ba kgethe mantšu gore a ile go swara bjang ba bangwe. A bona maleme a senya maina a batho, a thuba malapa, marato goba mešomo ya bangwe. Motho ga a tšhabe go o thomela maaka a re o dirile selo o sa se dira.

Mohlomongwe ka ge Modimo a file bana ba gagwe ditalente, o ba file ka go fapafapana. Le bona bommalelengwana bao ba phetha merero ya bona yeo ba e tletšego lefaseng. Ge o ka elana le dipolelo tša bona, o ka ota wa šala ka ditšhika. Dipolelo ke mabitla.

Ka nako e nngwe mo bophelong,ge o diretše motho diphoso, go swana le ge o boletše motho yo mongwe gampe, o swanetše o ipone phošo gomme o kgopele tshwarelo. Amogela diphošo tša gago ge o nyaka go phela gabotse. Go inaganela o le tee go bontšha boikgogomošo le go se kwele motho bohloko. Go na le ba bangwe gona bjàle, ge ba gopola ka mothotsoko, ba a selekega nke ba ka betotša. Ge o lebelela e sa le ba kgopišana nengneng.

Go kgopišana mengwagangwaga a go thuše selo gomme se segolo ke gore ge motho a go gatile dikhontshe ka leleme la gagwe le letelele, o mo swarele ebile o mo lebalele.