Lefifi le aperetse fatshe la rantso,
Matetetso pelong tsa bana, di rotha Madi,
Matetetso pelong tsa basadi, diruruhile
Bana le basadi ba phela ka tshabo motsheare le bosiu,
mAfrika tlhekefetso ke ya eng?
Banna tlhekefetso key a eng?
Le sera baneng le basading.
Setjhaba sa ha rantso ha re emeng ka maoto
Re be ngatanangwe! ,
Fatshe la rona la rora, le rora seka Tau.
Le rorela le fela,
Kgutsa tlhekefetso! kgutsa!
O sera basading,
O sera baneng,
Kgutsa tlhekefetso ,kgutsa!
A e fele tlhekefetso.