Kungakuthusi ukubona sikwebhana

Nathi asizenze senziwa ukungazi

Ukuthi siyadingana.

Izandla ziyagezena

Kanti nabantu bayadingana.

Indlela ibuzwa kwabaphambili

Ngicabanga usuyabona siyadingana.

Intandane enhle umakhothwa unina

Ngivumele siyadingana.

UNkulunkulu wadala umuntu wesilisa

Wadala nowesifazane ngoba siyadingana.

Ngokubambisana singaphumelela

Ngoba vele siyadingana.

Umuntu umuntu ngababtu

Vuma nawe siyadingana.