Ukukuthanda kwami akwanelanga.

Sithandwa sami ngibonga

Ukungithanda kwakho.

Yazi bengihlale ngicabanga

Ngawe sonke isikhathi.

 

Bengimane ngikhumbule

Ukumamatheka kwakho

Ngimane ngikhumbule

Ubuntofontofo bezandla zakho.

 

Engabe inkosi ngayenzelani

Ukuthi ingilethele isimanga

Somuntu ofana nawe.

Ehh kodwa phela ngiyazi

Mina, nawe sobabili

Siyizithandani.

 

Yazi ngiyesaba ukuthi

Mina nawe siyothandana

Ingunaphakade ngoba

Uyeke uthi nidalelwene

Nomuntu kuvele kufike

Usathane ayijike yonke

Lonto.

 

Ngakho-ke sithandwa sami

Sinqanda mathe sami

Swidi lami lomkhuhlane

Thambo lami le khenthaki

NGIYAKUTHANDA SITHANDWA SAMI!