Sihlahla esingena busika nahlobo

Esithela izithelo ngezikhathizonke.

Wena onempande ezijulile

Eziphuza la kungaphuzi khona ongcede.

Awakho amaqabunga ahlala eluhlaza satshani

Ngathi utshalwe phezu kwamanzi.

Mthombo wamanzi ongashi ogeleza ubusika nehlobo

Ngivumele ngiphuze kuwe ngithobe unxano.

Mbele ogwansile

Ngivumele ngikleze ngishaye esentwala.

Langa elingashoni

Elikhanyisa ubusuku nemini.

Mfudumalo engakhiwe ngamlilo

Nengathengwa ngagolide nasiliva.

Ngicela ungikhuselise

Phansi kwephiko lakho.