Ke itlwaetša tše di ratwang ke nna.
Tše botse, le ge ešita ele tše mpe.
Go itlwaetša tše botse go a baba,
Bjale ka ge ngwana a tshwešwa letswele ka
Sehlare sa sekgopha.
Tše botse ke bona ele tše mpe,
Tše mpe ke bona ele tše botse.
Tše mpe ele seetša,
Tše botse ele leswiswi.
Tše mpe ele tše nthabišago,
Tše botse ele tše nkgopišago.
Tše mpe tše nthabišago lebakeng la bjale,
Bofelong di tšweletša bobe bjo bo nkgopišago.
Naa ke šitwa ke eng go itlwaetša tše botse?
Naa ke ka go rata gaka?
Naa ke ka go rata ge ke ratwa?
Naa ke ka ge go ratwa nna?
Goba go ratwa se ke nago le sona?
Goba ke rata se motho yo mongwe a nago le sona?
Naa go rata le go ratwa,
A go phalwe ke ge ke ithata?
Naa go itlwaetša se ke lego sona,
Go phalwa ke go itlwaetša
Se motho yo mongwe a lego sona?
Naa ge ke itlwaetša
Se motho yo mongwe a lego sona,
Go tla hola se nna ke lego sona?
Naa ke itlwaetša eng?