Ke sentše kae? 

Le nrthumutśe ke ituletše ka kgotso. 

Ekaba nna ga se ka swanelwa ke go tla lefaseng? 

O mpolaile ke sena molato.

Ge ke bolawa ke wena mme motswadi ke tla ratwa ke mang? 

O ntlošitše lefaseng le letšatši ke sa le tsebe.

Wa ntima monyetla wa go go bitša mama.

O ntlošitše lefaseng le leina ke se nalo. 

Moya wa ka o a foka ga o na boyo gobane le bešu ga ke ba tsebe. 

O ntlošitše lefaseng o re ke ye kae? Gona ke re go fihla legodimong ke re ke nna mang wa ga mang? Gona ke tla wela kgorong tša ga mang?

Ge o mpolaya sello sa ka a sa go kgwatha pelo? 

Ke lekile go o kweša bohloko ge o be o ntšha sešo goba nako

Fela ka gore tshepo ya ka be e le go wena wa kgona go mphenya.

Wa ntloša lefaseng ke sa le ka mpeng.

O phema ka la gore ga o seemong sa goba motswadi.

Ana ke nna phošo? 

Ge ele boroko o robala bofe mola badiradibe ba sa bo pate?

O kgamathetše madi a gago diatleng

Ge ekaba ke nnete ke phošo, ngwana phoša dira ga a bolawe 

Go baneng lesa berekiša dithibelapelegi? 

Madimabe a tlo tia godimo ga hlogo ya gago boka noka ya phororo ye e phurullang hlogo.

Ngwana ke mpho ya Modimo le Badimo!