Ngwana wa ka nyalo ke eo.
E amogele ka tse di phuthulugileng.
Ga se thekiso ke tumalano.
Tumalano e e agilweng godimo
Ga rato la gago.
Sego sona re se kupilwe
Mme re se neilwe.
Kgomo le tsona re di filwe
Mme ra di amogela.
O seka wa ntsholla tlhe thakadu.
Wa nna manala matelele,
Kana yona ke se epa se ikepela
Ga e pharame tulong.
Yona e ntsha ga tshwene.
Nyaa, re tla di tlhatlhela kgetsing
Di tla tshologa.
Fela re tla go lekanyetsa siela
Wa tsamaya o itsholetse.