Uxolo ntokazi bengicel’ ungiph’ umzuzu wesakh’ isikhathi
Ake ngithi qaphu qaphu ngike ngibek’ amabil’ amathathu
Ngiyinsizwa yakwethu nje umadunus’ alandelw’ izintombi
Zith’ uhlabil’ ebezigobele nje okaMnyamande

Ntokazi ngithe uma ngikubheka yaz’ amehl’ agcwal’ intokozo
Ngoba phela wen’ uvele waqhakaza kowam’ umhlaba
Inhliziyo yam’ ivele yagcwal’ uthando lwakho mntaka baba
Ngizamil’ ukuyizib’ ilokh’ ingithumela kuwena kodwa kwala
Ngoba kowam’ umqondo bese kugcwele wena wedwa
Impela ngiqinisil’ uyimbal’ eyodwa vo eyowuthola kith’ umendo

Muntu wasemzini ngalobu buhle bakho ngicel’ uyongikhangisela kwelobaba mkhul’ ikhaya
Uke nam’ ungenz’ indod’ emadodeni ngokuba khona kwakh’ ekhaya
Ntokazi kangeke ngikuqambel’ amanga khon’ utshwal’ uzobugaya
Kodwa ezakith’ izinkomo zobe sezigcwel’ esakin’ isibaya
Ukubane nami ngaba yimbongi ngabe sengiqalile nje ukukuhasha
Manje nombhal’ ongcwele kawuvuki besingaqala sibe sibheka ngokuka Isaiah

Wen’ ogeza ngenhla ngiphuze ngezansi
Nobuhle ngathi yizihlabathi zolwandle
Impela wen’ ungokhethiweyo kwawako Mnyamand’ amasango
Nezalukazi sezikulindel’ uzozilethel’ idokw’ uma sezithamel’ isigcaki
Ntokazi sengilicentil’ ibala sekushoda wena sizokwakh’ uthango
Lwalolu thando lwakh’ enginalo

Sengihamb’ izintaba nemimango
Ngoba ngifuna nje ukuzwa leli phimbo lakh’ elimtoti
Elingumnkenenez’ omnandi kwezam’ izindlebe
Ngibuye ngibone lobu buhle bakh’ engingebufanisa nalutho
Ngoba umdali wakwakh’ enaso sonk’ isikhathi
Buye ume kahle yini pho
Ududul’ unyathela ngabantwan’ impela buka

Ntombi sengihambe kwaze kwagug’ izicathulo
Ngisabathe ngiyakutshela lolu daba kodwa ngath’ awuyizwa lenkulumo
Sewuze uwazi ngemibala yonke ama-brentwood ami
Njengezinkomo zikayihl’ ayezeb’ emabhunwini
Impela amahemb’ ami sewuwazi njengoba uzazi
Ngisho namakha ami sewuwezwa ngiqhamuka le kude

Thonono kungab’ uyangifaka noma uyangikhipha?
Sengikhathele njalo ukulokhu ngikulandela ngemuva njenge sithipha
Ngiyabona yonke lenkulumo yam’ usuvele wayishay’ indiva
Ntokazi ngiyathethisw’ ekhaya
Ngoba nezinkomo zigcwel’ isibaya
Amakhehl’ ayangithethisa ngoba afun’ ukuziqhub’ azilethe kini

Qoma ntokazi ngaze ngafa yizinhlamba zikanyoko
Yazi mina bengingaz’ ukuthi kanti kulula kanjen’ ukuhlanya ngomuntu
Yazi ngiyafis’ ukube bengingakuvulel’ inhliziy’ ubone ngikuthanda kanjani
Nguwen’ ongavus’ ikhaya lika bab’ ay’ abangani

Qoma ntokazi
Mina sengiyibhalil’ incwadi
Seyishoda ngawe nje uyivale ngesiphetho
Ngiphe lolu thando muntu wasemzini
Ngikhulule kulamaketang’ inhliziyo yam’ ekuwona
Ngenz’ indoda nami phambi kwamany’ amadoda