Owami ngiyamthanda

Owami ngiyamhlonipha

Owami ngiyamlalela.

Noma ngimphethe kabi

Ngiyaxolisa kuyena

Noma ngonile ngiyaxolisa

Kuyena

Owami ngimphathisa

Okwendoda emadodeni

Owami ngimnika indawo

Njengenhloko yomuzi

Owami ngiyamkhathalela

Ngasosonle isikhathi

Ingani phela ungowami ?

Ingani phela ungishaya

Ngaphakathi?

Mina ngisho lo

Oyiphakade lami

Mina ngisho lo

Owami engimthandayo .

Ibhalwe: usonto Anna hlophe