Bona o ithlobogile boka mpša ya tswetši ,
Bona o ikgonere ,
nne le tshela go wena di ya swana .
Orile o sale yo monanana, waephethola komang-kanna ,
jwalo ka Thomase wanyaka go iponela .

Kerile hlwaya tsebe wampotša ge ke sa tsebe ,
Kerile ge ke leka go go fahlolla
Wa mpotša ge nna ke nyetšwe ke sale sehlašana ,
Lehono o lefase lego meletše meno ,
Dilo bare ke mapiano di go file bana ,
Mola wena osale leseana bokamoso omo šile kae ngwanaka ?
Baphethile wabona mošomo masogana ,
Gomme o šupa nna ke menwana .

Itebelle ,ao sale wagago mong ,
Wabona ! lefase lego tetile ka baka la go rata tšhelete ,
megabaru le mogofe di go šile pepeneneng ,
Thaka e sese ekikiriša lengwalo meramatlou e libile unibeshiti wena ?

O duletšeng ngwanaka ?
Etebelle o inyake ,
O ile kae ngwanenyana ole wa maitshwaro le maitsego ,
Yola wa dipono le monagano wa lephefo ?
Ruri o hlokile tsebe