Ngiyabuzwa ub’hlungu nehlazo
Ozama ukulifihla.
Ziyaqaqamba uzimpendulo
Ozama ukuz’thola.
Impela uhlulek’uzamile!

Ngikuthume ezizibeni ezijulile eziyingozi,
Kwakungafanele ngimbozwe ngiluthwe uthando,
Kodwa-ke ngenxa yokulingeka,
Ngakwenza wathobel’owam’umthetho.
Maye!Ngiyazisola!

Angikwazi ukuk’thembisa ukuba
Angingephinde ngakufaka ebunzimeni,
Ngoba buningi ub’hlungu namahlazo
Asazokwembosa,
Bukhulu ubunzima ozobhekana nabo
Ngenxa yendlela engiy’thathile.

Mthomb’othando!
Gobhoza njalo ungadinwa
Ngoba kuhle kukhulu kuyeza,
Wenyuse amathemba,
Yenzeke intando yakho,
Ayingagayi izibozi kuphela kepha kube nobuhle phakathi kwayo,
Ngiyazisa ngawe *NHLIZIYO* *YAMI!*