Siyofika nini isithi

Lapho khona inkunzi izoba sematholeni?

Ngikhuluma nge South Africa

Esiyithanda njengoba sizithanda.

Lapho khona sikhule

Kuthiwa inkunzi isematholeni.

Kudela amehlo ayosibonela

Izwe seliholwa abantu abasha.

Behla benyuka besina bededelana

Njengentuthwe ehlobo zisebenzel’ubusika.

Izalukazi namakhehla zihlehlile

Zidlala nabazukulu emakhaya.

Ngisacela ukubuza ndlwempisholo

Solinda kuze kubenini?

Noma kuzodingeka umuntu ayofun’umuthi

Wokuguga ukuze ezoba umholi.

Ezweni okuthiwa inkunzi isematholeni

kodwa sibesingaboni kwenzeka.

Siqhubeke silinde yini?