Ngihlushwa ngumakhwapheni,

Savumela ngokuhlal’ekhwapheni,

Namuhl’akasafun’ukuhlal’ekhwapheni,

Sekuyamnukela ekhwapheni,

Mina naye besizidlalela ngomlilo,

Umdlalo weth’usuyakwehlula manje,

Manj’usengifonena ngezikhathi zomlilo,

Wathi unomuntu wakhe ngavuma,

Ngoba nami nginomuntu wami,

Angazi kwenzakaleni kumuntu wakhe,

Nami usengibiza ngomuntu wakhe,

Wath’usabela isithunzi sakhe,

Esikwenzayo makushoshe phansi,

Ngenxa yakhe ngihlaliswe phansi,

Ngihlushwa ngumakhwapheni,

Namuhla sihlangene ekhweni lami,

Umuntu wam’usebatshelile ekhweni,

Kwenzakalani kwimithetho yethu,

Khwapha lam’usungishayel’umthetho,

Umthetho wakho uyisiqhwaga,

Uthand’ukuqhwaga izinto zabantu,

Uyangazi ngithandana nesiqhwaga,

Kungani usuthuka isiqhwaga sami?

Ngokwenzay’ungiqhatha nesiqhwaga,

Ngokwenzile ngenduku mina ngizoguga,

Uthando lusagcwele bekunemingcele,

Ngisize moya ongcwele nas’isilingo,

Isiling’umakhwaphen’akahlal’ekhwapheni,

Buchitheke bugayiwe ngomakhwapheni,

Umakhwapheni uchitha umuzi wami.