Ngentseni namhlanje kweyeshumi elinesibini intsimbi nditsibe bunkawu

Ndiwutyeshel’umandlalo ndithundezwa lilindle

Kant’iingcinga ezo bezingandilalisanga kakade bezingekatyesh’engqondweni yam zona

Ndizibone ndinqika, amehlo wam ndiwaphosa esibhakabhakeni

Ebesirhwaqele ngamafu azizibhaxu ade abhijela nenyanga

Ndayibona ifuthaniselwe ngalo mafu ingenako nakuphefumla isikhanyisele

Kodwa noxa kunjalo, bekukhona ukukhanya

Ndizombathise intywenka yemibuzo

‘De ndabila ndamathontsi ndikhangel’ukuzuz’impendulo

Ekuzeni kokusa ndivuswe kukugragrama kwezinja ngokunga zix’elumhlola

Nam ndawutsib’umgubasi ebaleni ndake ndahlola

Ntonje ndiye ndee nqaku ngummangaliso

Besele lifil’ithemba lokuphefumla lalanyanga kungasekho nokuny’ukukhanya

Yanga usuku lwakutyatyekwa bubumnyama kutshabe naphakade ukukhanya

Zagabadul’iingcinga kwakhona ziphala ngesantya sikanokutsho

Kuhlwa njani na kanti sekuzakusa?

Livulek’apho ke elam’ilihlo

Ndasifuman’isityhilelo kulo mbono ulusizi kangaka wokukhothama kokukhanya kusoyiswa bubumnyama

Satyalw’isisombululo seso sishiqi engqondweni yam

Ukuba kakade kuba mnyama ngaphambi kokuba kukhanye

Intlelo zakho nazo ziyakufingana ubuv’ubomi butshabalal’emzimbeni wakho

Ulibon’ithemba lekamva ngamehlo wemfama

Ngenxa yezibhaxu zamafu amnyama azakukurhangqa arhwaqelis’ubomi bakho abenze gqwancu

Ndisifumen’isityhilelo ngalo mbono, ukuba ewe liyakufa elenyanga ilitha kum ndingenamhlanguli

Andifuthanisel’agqibe amafu azingongoma abandiqengqa ngazo abo bangayinqweneliyo intlutha kwesam’isisu

Abo bayibhityisayo ingqondo yam zingcinga ezingenasondlo

Kuba ukuba bekuya ngabo ubomi bam ngebusifa nokufa kwala nyanga

Kodwa ke ngethamsanqa kufikil’ukusa

Kuze kundincumele kuzele ukukhany’okutsha, ilanga

Langa elo imitha yalo indombathise ngobushushu emveni kokunqunquth’amazinyo yingqele

Livuselel’ithemba lokuphila kumlwelwe obesele ezenzela engenamntu wakumphipha

Ndilibonile lityabeka umhlaba nawo wonke amanzi nendalo ephantsi kwalo ngako ukukhanya

Njengembali yonyana womntu oweza nokhanyo izizwe zikwintsunguzi zobusuku

Owahlatyw’ophangwani z’igazi lakhe lazityabeka zacinyw’izenzo zethu zobugwenxa

Ndifunde nto ngalo mbono

Ukuba xa ubomi bukuphelela kweliny’inqwanqwa uQamata ukunyusela kwelinye

Xa uphulukwa ngabantu kwikhabathiso elithile lobomi bakho, uThixo ukucocela abanyaniseke ngakumbi kwelizayo

Nam ndiyilo ntyatyambo intshule ngaphandle kokukhanya

Koko umnqweno wam ngowokuba zingabisantshula ezinye ezilolo didi

Nakuwe makufike ukukhanya, uzonyule kumatyathango weli hlabathi

Ukukhanya kuza emveni kwentsunguzi

Ngenene liduduma lidlule