Angisababangisi abaphuza utshwala

Ngokuthuka inhlamba ngoba ngizelw’kabusha.

Noma ebengone kangakanani

Sengiyamxolela ngenhliziy’emhlophe.

Ngiyazi akanayo inkonz’yokuzehlisa

Kungengisize ukumbambel’magqubu.

Uze ungangidabukeli akubuhlungu ndawo

Zidabukele wena ongekahlatshwa lizw’leNkosi

Yaphela inhliziyo ka angithintwa

Namhla sengibaxolela bengeka lucel’uxolo.

Ngaguqa ngamadolo ngakhethan iNkosi

Ngamkeliswa inhliziyo yobuntwana.

Yaphela inhliziyo yeso ngeso

Ngamukela ethi akubuyiselwa okubi ngokubi.