• Ndabetheka ndagqiba
 • Ndakhala ndagqiba
 • Ndiyonqena uphinda ndibetheke
 • Ndiyonqena uphinda ndikhale
 • Kodwa kuthiwa umntana ukhula ngobetheka
 • Ewe kuthiwa umntana uthula ngomqolo
 • Kodwa ndophuka ndagqiba
 • Ndathuthuzelwa kwadikwa
 • Ngoku ndikhala xa ndingabonwa
 • Ndibetheka ndiziphulule
 • Intliziyo yade yaphola
 • Ngoku ndiyonqena uvula umnyango
 • Ndiyonqena uvulrla iimvula
 • Andifuni ukuvulela imimoya
 • Andifuni uphinda ndibetheke
 • Andifuni uphinda ndikhale
 • Andifuni uphinda ndikhale