Ndabizwa ndasabela ezinzulwini zobusuku ndilele kwakho ilizwi elithetha nam lisithi “Esi Sisipho esikunika sona singamaXaba noo Cirha”

Oh ndandicinga ukuba liphupha suke ndayiqhuzula intsini ukuvuka kwam ngelithi ndiyaphupha

Kodwa sazela savela sanditya ndavuka ndacel’inkcazelo ko Cirha ooNojaholo njengamXhosa ndazek’umxhelo ndaguqa koo Xaba ndacel’inkcazelo.

Ntonje minizana ithile ndabufumana inkcazelo kwathi mandithathe iphepha ndiphokoze imbilini yam 

Ndityekezise usiba luchaz’intlungu yam

Ndatsho ndasibona isipho sam 

Andinguye umbhali gxebe imbongi

Kodwa ndingumphilisi wentliziyo nemiphefumlo 

Ndizisuncumo kwabadakumbileyo 

Ndingumesuli nomthuthuzeli wenyembezi

Ndiluvuyo kwabantliziyo zibuhlungu

Bambi bathi ndingu Monwabisi kodwa mna ndithi 

Igama lokusabela ndingu Mvelo gama elo lithetha i Ndalo ndisisiqhamo esihle esidalelwe ukuzokukhulula amaqhina e ntliziyo 

Elokhokho ndingu Nkohla

Ndizopholisa amanxeba omphefumlo ngesipho sam endasiphiwa ngo Cirha 

Ewe ndingumXhosa 

Ndingu 

MamCirha, uNojaholo, Khawuta, Malangana, Nkosiyamntu, Mhlantl’endlovu, Hasa-dala, uQhangqolo, Nyembezana, Ncibane, Zontswentswe, u Hloml’iphuthi lidala lineempondo, Amabandla ase Gqorha kulo Ntsikana, Kulo Helushe, kulo Ngqeza, emQathweni wendlovu, Ilunga lamaphakathi, Nokhonongo, Imazi egush’ibele kanti ezinye zibukula amathole, Butsolo bentonga 

Ndisabel’ubizo, ndamkel’isipho.