Ndiboleken’ezondlebe ndizilumkise
Ndizonibolek’imiyalelo nizikise
Ndinoloyik’olusentliziyweni mandizikise
Ningobani kanene nina ku tat’uZuma ?

Khanindinik’ithuba nam ndithethe
Khanimamele kusekwangoko sithethe
Xa nibulala nivuthis’ivenkile noqeshwa phi
Xa nicith’isonka samany’abahlwempu awuhlutha phi
Xa nivuthis’izithuthi nawukhwela ntoni
Xa nizinjongile nina noZuma nifana ngantoni

Mandinikhumbuze ndiningqongq’indlebe
Lowen’umhlab’umoshakele ngxebe wonakele
Ngendisithi ndicela ningayingeni lenyewe
Ngoba nawushiy’iphondo licucuza yindlala ngakumbi
Kodwa mna ndibuxakeka ngoba sifayindla sonke kweliphondo
Kodwa ndisathi Ndicela Ningayingeni

Ntozakuthi xa nichith’ekhoyo yawuphela nothini phi
Niyakhumbula sisephantsi kwengxaki yofunda singasebenzi emvakoko
Lo Zuma wenu ebenenzela ntoni lingaka
Ingab’uMthath’uMqandul’iXhorha zingakanani kula Nkandla