O kile wa ipotsa gore go tlile byang?
 Gore o fitlhile mo o leng gona byanong?
 Batho baa ba re hloyileng rea atlegisa! 
 Nagana ka mokgwa o ditiro tsago.
 Di itsiwi ke lefatshe ka bophara!
 Ka lebaka la eng?
 Ba ba leng kgatlhanong le wena.
 Ba tshegisa le go bua bo maswe ka wena.
 Ka mokgwa o, ba godisa se o leng sona 
 Go nne dinako di fetogile!
 Go nne batho ba itse gire ntho empe e jang le seo se sentle.
 Ba itse ka mokgwa o lefatshe le leng.
 Ke ka mokgwa o ba kgonang go latella nnete.
 Ba go rotloetse.
 Go nne ba itsi !
 Batho basebetsa kudu gore o seke wa atlega botshelong.