Wena monna o se hlogo!

O reng o sa hlomphe,

Seriti sa basadi le bana?

TlaiĊĦo ya bana le basadi,

Ke hloba boroko lefaseng

La Afrika Borwa,

Naa ekaba ga se batho?

Naa ga ba na madi?

Naa ekaba ga se batho?

Gona ga ba swanelwa ke go phela?