Ngibhala lencwadi
Inhloso akusikudelela
Kepha ukuhlanza inhliziyo yami,
Ukuthi angikhulumi akusho ukuthi angiboni,
Njalo makuhlwa
Inhliziyo inokujabha es’khaleni
Ngizithola sengikhala endleleni
Umzimba uvele ubande
Inhliziyo ibe semakhazeni,

Izolo bengihleli ebhakedeni
Bengikude ngomncango ekujuleni
Esithombeni kwavela uMa..
Ephethe isibani ethi ubuya ekhayeni,
Uthi ubonile indlela engiphathwa ngayo
Uthi lo mndeni wami
Uhlangene ngami
Umama empeleni ukhathele indlela izinyembezi
Zami zichitheka ngakhona,

Elami lithi ekuhlanganiswe ngabantu
Kuyoshabalala ekwamazolo abona ilanga,
Ukuvalelisa ilento engeke ngiyenze
Seniyovalelisana ninodwa sekuphelile,
Mama ngimele,
Nami ngicela isibani
Namhlanje ngiyavuma ukuhamba nawe.