O thakgatsa pelo yaka

O lethabo laka, o bokamoso bjaka le bja bana ba rena

O motswadi wa makgonthe e le ruri !

O mosadisadi, o swara thipa Ka bogaleng

Tswela Pele o re thekge ngwetsi ya ba bina Nonyana

Mosadi o rialo Mmago banake