Isikhathi sesifikile;
Yena ugulile;
Abaningi bambonile;
Kuleminyaka emnningi edlulile;
Yize wayesi thembisile;
Wathi uyoba nathi ingunaphakade;
Kodwa ngathi ukufa sekumnqobile;
Umdali weZulu usesiphuchile;
Ngoba isikhathi besesifikile;
MAMA
Sonke sikubonile;
Ubunzima ubuthwalile;
Ubuhlungu ubuzwile;
Izinto zenzekile;
Umhlaba uwubonile;
Impilo uyiphilile;
Injabulo uyitholile;
Yize inhlupheko ibikuzungezile;
Nokugula bukuhaqile;
Mama khona ubekezelile;
Uthando, inhlonipho nokubekezela thina usifundisile;
Siyizingane zakho izifundiso zakho sizifundile;
Imizamo yakho siyibonile;
Thina ukugula kwakho sikubonile;
Mama ukhalile;
Izinyembezi ziwile;
Abanye bazisulile;
Empilweni uhlukumezekile;
Ngedolo uguqile;
Ibhayibheli ulifundile;
INkosi uyikhonzile;
Buhlezi ucela umdali weZulu ukuba akuthathe ngenxa yezinhlungu;
Kepha ngathi usuphenduliwe;
UThixo usekuzwile;
Mama usuphumule;
Yingakho ngithi;
MDEDELE APHUMULE
Ngoba nathi sesikudedelile.

BlaqMamba de poet