Bowelakalane ga bomodula-tswiri ,
Gae gabo Ntleseng mahlakung-maphutatšhaba,
Gae gabo Rakgolo-Ramašhala ,
Ke lekau labo mokudutlela-Morwa-Seba Moena-tau .
Mowe kere go bona Modula-tswiri a ntšhana sainong le roto ka ntšha lamohlagare ka meemela,
Legae lešu thabeng tša Legabeng,
Tlase ga Sekhukhune moagišane wa Mawane

Shateeh !