Impilo ngath’ imile
Angikwazi ukubekezela
Ngiyehluleka
Kunzima ngisho nokucabanga
Ngibona bejabule abasenomama

Babusisiwe abasenomama
Umama uyikho konke empilweni
Ufanelwe uthando nenhlonipho
Inhliziyo yami yephukile
Ngiyasibona isikhala sikamama
Enhliziyweni yami ephukile

Kwafik’ ukufa njengesela ebusuku
Laphuca umama impilo yakhe
Angisenabani engingambiza ngomama
Ngikhale kuye athi thula mntanami
Konke kuzolunga

Bayathokoz’ abasenomama
Isipho esivela kuMdali
Ngibona usizi lodwa
Kodwa akusasizi ukukhala
Ngeke aphinde abuye

Laph’ ekhon’ uphumule
Kuzo zonke izinkathazo zomhlaba
Ngiyakukhumbula mama wami
Ngiyakukhumbula qhawe lami
Mbokodo yami