Dvondvolo lwami lwekubambela kute ngime ngicine emphilweni
Sikhali sami sekutilwela nobe bangani sebangifaka emlilweni
Hawu lami lekutivikila nome timo setingivukela

Wena make uligcabho kimi
Wena make uligcabho lwami
Emavi akho ayimphilo yami
Timfundziso takho tikuphila kwami
Imiyalo yakho ihlala ngekhatsi kwami
Wena ulutsandvo nelitsemba lami

Kuwe make ngitfola kwesekeleka nekwenetiseka
Uma nginawe ngihlala nginenjabulo
Futsi injabulo lengenamkhawulo
Ngobe ngiyati ngisuke ngisetandleni letifutfumele naletitfokomele

Make wami, uligugu Kimi
Ngiyabonga make wami,ngekungifundzisa imphilo nekutiphatsa
Kute kutsi uma sekufanele ngitimele
Ngikwati nekubukana nelakamhlaba
Ngikwati kutimela nekubeketela
Ngimati umuntfu ngibe nebuntfu

Make wami
Sibane sami semihla nemalanga
Sibane sami lesikhanya njengelilanga
Mbali yami lekhanga njenge nyanga
Ngiyatigcabha ngawe make!