O lerato laka
O yena molaodi wa pelo yaka, tsohle kedi neetse wena.

Bohle ba bolela ka wena, ge ele nna moratiwa ke mahlatse ele ruri .

Moratiwa O thupile pelo yaka go tloga,go tloga mathomo .
Maahlo aka arile ago bona a dutla, meogo ya lethabo .
Ke tsere dihwedi tse supago gore ,kego boledishe eupsa mafelelong yaba wena o bolelago Lenna.

Mesepelo ya Gago e kgahla nna, tsohle ke tsagago mo pelong yaka.

Ke ago rata moratiwa
Kebe ke tloba waga mang?
Nako yela ya kgale O be Ole Kae?
O be O dutsi Kae ?
Kgarebe yaka O matla aka, le gona go hloka maatla .

Ka sereto O Pheladi ,nna ke Hlabirwa
O yena molaodi wa pelo kera bophelo bjaka.
Ke ago rata moratiwa
Rato la pelo yaka .