Laf’elihle kakhulu,

Lifa silibhekile ngamabili,

Lifa nje soze lavuka,

Ayisekho lenkukhu,

Masiwachithe lawamanzi.

Sivika izibhamu mihla yonke,

Sivika nemibese notshumetshu,

Sabulalana sodwa kwenzenjani?

Sesasatshwa nazilwane uqobo,

Ubulwane bethu buyesabeka kuzo.

Ibalekile lenkukhu ebesizoyichutha,

Lawamanzi sesogeza ngawo sesiyolala.

Sidlelana umona wobunja,

Sidla ndawonye, siyagwavumelana.

Ngamakhambi siyathakathana,

Ezinye zakhela ngamaqubu ezinye,

Ezinye zifudumele ngamaqubu ezinye,

Zingewona amanqe, zisele zihlubule.

Lawamanzi besizochutha ngaw’inkukhu,

Lenkukhu ayisekho iphunyukile,

Lawamanzi awasenasidingo.

Nezidingo zethu azifezeki,

Ikati lilele eziko mtakababa,

Isigcino ngizopheka lelikati,

Inkohlakalo ibhokile,

Izifo zidlangile,

Ubugebengu budlobile,

Abalahlek’abanye abatholakali,

Nemisebenzi ayitholakali,

Amatoho ayindlala,

Kungakho sifa indlala,

Ukudla kumba eqolo,

Kulila nosebenza kwagobiqolo.

Nalenkondlo izophela lapha,

Umfana wenyawupe uselapha,

Unolaka, uqalekil’akabhemile,

Seluyokhala kwabanye lolucingo,

Hamba kahle makhalekhukhwini.