Liyachitheka igazi imihla ngemihla
Liyaphalala igazi elingenacala
Liyagobhoza igazi labantu abamsulwa
Ngithi lafa elakithi sibhekile
Abesifazane nezingane bayakhala imini nobusuku
Izinyembezi ziyehla kuhle kwemvula esibhakabhakeni

Usungaze umubulale pho ngenxa yenkanuko
Ubuntu bakho abusekho usuphenduke isilwane
Uyimpisi embethe isikhunba semvu
Lafa elakithi sibhekile
Bathi izwe lethu alisafani nakuqala
Abesifazane bafisa okwezintuthane
Kanti konakelephi ezweni lethu
Bayakhala abesifazane bathi sonephi na?

Kuyoze kube nini silahlekelwa odadewethu kanye nomama bethu
Ngenxa yabantu abaphenduke izilwane zasendle
Madoda sabelani
Sukumani sibambaneni silwe nalesi sihlava
Sokubulawa kwabantu besifazane nezingane