Akekho owathi kuzoba lula,

Uthando uhambo phela nalo,

Luyazifanela nempilo nje iyodwa,

Izinkinga zinokuhlasela okwamabhunu ehlasela isizwe esimnyama,

Kodwa ukubekezela kufike okwenkululeko phezu kwezithandani,

Abanye bethu sizesikhohlwe nobuhlungu esikesabhekana nabo,

Ngenxa nje yokubekezela…

Abanye bethu sebanemizi nemindeni,

Ngenxa nje yokubekezela,

Abanye bacishe bashiya phansi kodwa ngokubekezela baphila impilo yamaphupho wabo,

Nathi esisathatha loluhambo ngithi: “Othandweni Kuyabekezelwa”,

Asibikezeleni! Olwethu uthando luyeza!

Olwethu uthando luhle!

Olwethu uthando kuyoba uthando, hhayi inkanuko!

Olwethu uthando luyovela luyisibusiso esivela emazulwini nako khokho!

Olwethu uthando aluyophoqwa!

Thandazela olwakho! Shwelezela olwakho! Bayokupha olwakho!

Kuyabekezelwa Othandweni! Kuyabekezelwa!