Kanti Kungani kuyithina

Kungani kuyithina esizovusa

Izwe sihlupheka kangaka nah!!

Baba wethu uthule uthini makunjena

Nakhu sesilala ngaphandle kwamakhaya

Ngenhloso yemfundo emphakeme

Siyazama ukuqina kepha ikhaza liyasibulalala

Kungani kanti sizohluphekela impilo egcono

Ngiyavuma manje bahlale besho bethi

Indlela eya empumelelweni inzima

Kuphela amandla okuphendula othishela 

Isisu siyasho indlala, imicabango igxilile ngemumva

Ngithi kosabela bani mhla umqashisi efuna Okwakhe

Sizwe sabelani nakhu sisobishini siyamemeza boh

Bekungekho kuningi esikufunayo

Nethi besithi sifuna ukuvusa imizi yakwethu

Okusobala kusazoba nzima

Bayafa odade bethu nabafowethu

Bethi bazamela thin ukuze sithole imali ngesikhathi

Kanti Kungani vele kuzoba njena

Ngiphelelwa ipeni lokhubhala

Igqodo yami ibuka umame wami othembele kimi

Onezifiso ezinhle ngami

Kanti baba wethu ukuphi no kanti 

Imigqodo yethu ayifani nalokhu okuncane esikutholayo

Emakilasini sikusebenzele kanzima

Kungani ukhuphula kangaka

Siyezwa ngandlebenye kukhulunywa ngo 60%

Sixolele baba kuphela khona nakithi

Sizani nakhu Kunzima bo