Napo abesegwabo babuye vadleni.
Babuye basiqubuthu,
Bajarhele emakwabo,
Bajarhele ukuyovalela iinkomo nembuzi.

Bambethe iintsheretshere,
Abobhayi bona bembethe nemiqamu.
Ilanga litjhisa bhe,
Utjani buhlazana,
Kuhle kuyakarisa.

Maye! qalani amatlawana ngaphetjheya
Bavunule amarhabi namadalanyana,
Ngamabele ajamileko,
Babuya ngemlanjeni,
Babuyokha manzi.

Kuhle ngakwethu,
Qalani amasokana badlala iswazi,
Ikosi ithabile.
AboBaba bayathamba,
AboMma bagida igwabo.

Kuhlatjiwe ngakwethu,
Woke umuntu uthabile.
Napa nabantazana bavunule iimphephethu, bayagida,
Wekhethu ngongaphezulu.

AboMma bayakwakwazela,
Bavunule amaphotho neenthimba,
Nakubo Baba bona bavunule iinkhethu.
Maye! Sihle isikhethu!

Kuthabe neenkukhu,iinkomo,zizimvu neembuzi,
Zenza lazo itjhada,
Itjhada lethabo.

Abesanyana ngamabhetjha, bayagijima batjhinga le na le.
Abentazinyana ngeephephethu,
Baqaleni ngethabo labo,
Umphawo awudliwa mntwana.

Qalani izindlu zakhona, zinemitlolo emihle kangangani,
Phasapha kuhlaza tlapa, kurhutjhuliwe.
Mibalabala emihle kwanga ubona izungu lekosi elivela ngemva kwezulu eline khulu.