Nguwe kwaphel’ ozakungirhola ngendlela yeqiniso,

Nguwe kwaphel’ ozakungirholel’ ekukhanyeni,

Kuwe Somnini ngizakuhlala ngithabalale

Ngombana banjal’ abanombus’ eZulwini,

Ipilo Kuwe imnandi njengeluju leenyosi,

Kosi Somandla Kuwe ngiyazinikela,

Ngiyazinikela Kuwe Menzi wezul’ eliphezulu,

Kuwe ngizakuthol’ umoy’ omutjha wokuhlambulula,

Ngizakuyenz’ intando Yakho,

Kuwe anginakubuya ngimikhonoze,

Zimu ngizw’ emithandazweni yami

Esele ngiyibek’ ebusuku nemini.