O ipuletse kgoro gosatwe tsena
Wa nna meong o sa letelwa,
Tota o itirile seganaka sa polao
O utswile bomorwarre re sa lebelela

O batlile o nyeletsa sechaba sa modimo
O kubugetse ba diredi pholo
Tota ruri o tsholwa kemang
Ka o seganka se senang maitseo

Ga tsholwa wena ya nna semphete ke go fete
Tota o itirile seganka
Kemang a rileng o ka fenya ban aba modimo
Ka o le bolwetse o tla nna le kalafi

Khobiti re inele matsogo metsing
Tlogela go utswa bomorwarre
Mme o nne lesea le le molemo
Re ikokobetsa pele gago.