1.Tota ruri kgale morafe o go lelela,
2.Morafe wa gaeno o bone bokamoso go wena,
3.Ralebatla Tlhagale ngwana wa mmala wa sebilo,
4.Tota ruri o Tshepo ya tshelo jo botoka matshelong a bagaeno.

1.Re a go ikaanya gonne o tsalane le thutk,
2.O Itse molemo wa go etelela bagaeno pele,
3.Dikgoa le dikgoana di duma ina la’go,
4.O khanselara ya batswana ba kgotla ya bakolobeng le bopanang.

1.Ruri o lomeleditse batswana bagaeno, 2.Wa go goga dinao go nna khanselara,
3.Motse wa gaeno wa tlhaselwa ke manaba majelathoko,
4.Ga o le mongwe o tshwanelwa ke go itshwabela.

1.Banna, basadi le baba ba kgotla ya gaeno,
2.Ba ipeetsa sehuba ga o eme ka dinao wa gatlhamela masisi,
3.Ke leboga ga o itemogetse fa re lopa ketapele ya gago,
4.Jaaka o tshotse buka tsa kgotla ya gaeno ntle le go jela thoko.

1.O lesea le le molemo gaeng la gaeno,
2.O moratiwa go botlhe ba gaeno,
3.Gaeno la gaeno, ke wena o ka swa nka go ja!
4.Tota re ipeela ka wena mokolobeng yo rolotsana.