Kgetho ya ka ke bolokologi bja ka

Ke yona e tla mpeelago baetapele bao ke ba nyakago

Ke yona e tla ntlišetšago ditirelo

Ke yona e tla ntokollago

Ke yona e tla mphago polokego

Ke yona e tla mphago bokamoso

Kgetho ya ka e thalwa pampiring

Ka sefapano ka lahlela ka lepokisaneng

Ke beakanya palamente ka leswa, go realo

Ke tloša bomenetša mmušong, go realo

Ke swiela bohloki ka ntle, go dira bjalo

Ke swielela bobodu bja bašomi ba dikantorong ka ntle

Ya ka kgetho e tsebja ke nna mong wa yona

Ke sephiri e tsebja ke nna ke nnoši

Ke khupamarama boka Sepipimpi

Ke e duletše ka didula e re nna wee!

Ka lepokisaneng gona e tlo tšwelela

Leina la ka lona ke le fihlile