Ke mo Afrika
Ke tšwa tlase nageng ya go rata ke pula
Gae ga bo Mahlaku le Mokgadi
Re opa magoswi ra bina makgakgase
Ra fologetša ka ya badimo fofo

Ke tšwa mmotong wa kgoši Sekhukhune
Gae ga bo makgolo le bo rakgolo
Re retekotša ka direto
Ra etiša ka dinonwane le dithai

Re lemošwa ka ga diila
Tša rena diaparo ya ba ntepa le lebola
Re phasa Bagologolo
Ra phela ga bonolo

Se bose segagešo
Se nruta go hlompha banabešo
Bo nkgolo ba mphepa ka dika
Ba mpha maele ka ya komeng go ya go dita

Ka magapu le marotse a re botšwe
Ka go ipshina ka dinawa le ditloumarapo a re fokotše
Di nale phepo
Di nthuša go tšea tša maleba dipheto