Ke kgarebe kga! Ke moAfrika

Ke tshehlana seema ka dinao

Ke apare phetha le maseka ke a bogega

Ka swanelwa ka hloka bosodi

Ka tšhankgela ka tša gešo tša Bapedi

Ke kgarebe kga! Ke MoAfrika

Ke mphenyašilo, sa go se kgonege ga se gona

Ntwa ga ke e tšhabe, empa e sego ntwa ya madi

Ke ra ntwa ya molomo

Ke molwantwa ya dikgopolo

Ke kgarebe kga! Ke MoAfrika

Ke seapara ntepa le lebole

Moapei wa bogobe le nama

Kgaetšedi ya masogana

Kgadi ya ka mošate

Agee! Agee! Agee!

Ke kgarebe kga! Ke MoAfrika