Sthandwa ithando lameli uzolibona bunjani

Nakusese nabant’abakulaya ungithande njani?

Nakusesenalapho usaphose amehlo khona,

Angeze wayibona imizamami, ithando lami

Nakusese nabant’obabona bangcono kunami,

Angeze ukuthokozele engikwenzela khona

Nakusese nabant’abakwenzela ukudlula mina,

Angeze wangipha isikhathi sakho ube nami

Nakunabantu abaqakatheke ukudlula mina,

Angikubeke ngemva njengob’ungitjhiya emvu.

 

Zenz’ isiphofu ekugcineni uzokugcina ubona

Iintanga zakho zikuphamba zingidzwebulile,

Sewuzakusala nesikhala nomzila wethando

Mhla abangcono kunami bakujikela satjwala;

Uwulandele ukhihla iinyembezi ungifumane

Ngirhitjhwa lithabo, ngiphethwe njengesana,

Okwanje akukho engingakwenza sekuthula,

Kuthula wenze okwenzako uzangikhumbula,

Ngilindile, ngilinde lokuphola kwehliziywami

Nawe ungalinda lokuphuka kwehliziywakho.

 

Ngitjho ingaphuki namhlanjesi ihliziywakho

Izokuphuka mhlazana ubona bewunani izolo,

Kumhla uyokuzwa ubuhlungu engabuzwako,

Ngizokubukela wenz’ okwenzako ngingenzi

Lutho kub’ yihliziywami le ekutjhaphululako,

Ubuhlungu engibuzwako ukhona ozobulapha

Nemitleleza yeenyembezi ukhona ozoyisula,

Ukuwa komunye umfazi kukuvuka komunye

Umfazi nokuwa kwendoda kukuvuka kwenye,

Ngikuncenge kwafika lapho ngidinwa khona;

Ngikubekezelela soloko ubona ngelihlo linye,

Hliziywami mcolele siye phambili sesipholile.

***