Bekumnandi, sitjhagala, kukuhle ngakwethu,

Kwabanomunye ophuma endleleni,

Wakhetha ukuyimotjha yoke into esikiyo,

Nesayithola budisi.

Iingazi zaphalaka, Iinyembezi zehla, kwakhuziwa, kwabamatlhuwo wodwa.

Koke lokho kwabalilize, kwatjhabalala emoyeni.

Kwakhamba namanzi wezulu.

Itjhaphuluko likhambe kumbi.

Lingene indlela engasiyo.

Indlela yekohlakalo,

Indlela yokhwabanisa,

Indlela lapho omunye nomunye aziqale yena.

Ngizwela abangarhoniko ukuzilwela,

Abanganalitho.

Koke lokhu bekwakhiwa iminyaka engaka,

Kumotjhakele ngemizuzwana nje.

Kumotjhwa ngegama loburhobholo,

Isihlalo esikhulu no mina mina.

Bakhohliwe ngabantu,

Kwenzakaleni ngomuntu ngumuntu ngabantu?

Okumbi khulu ukuthi lilinyazwa ngibolabo esibathembekhulu.

Labo esithi bazoyisororha begodu bayinese, bayitatayise, bayiphe nokudla okufaneleko.

Kodwana bayijikela bayihlaba ngomkhonto obukhali ngemhlana.

Iinkutani ezalwela yona itjhaphuluko le,

Bayaphenduka ngemathuneni, batlhuwile.

Ngombana akusesengiyo lena esayithabela ngo-1994.

Itjhaphuluko ayisafani.

Akusesengiyo esayibawako ku Zimu.

Nakuyitjhaphuluko likhambe kumbi.

Lidungene njenga manzi ahlangahlangene nokungakahlanzeki okungaphasi.