Ngenhliziyo yami yonke ngikuthandile,

Eyakh’inhliziyo kim’ibengumkhohlisi,

Iminyaka uth’uyangithanda ungikhohlisa,

Namuhla ngincel’isithupha ngiyazikhohlisa,

Yonke leminyaka wen’uyazenzisa,

Bengithi mina nawe siyoba nodwende,

Bengingaz’ukuthi wen’uyisimukanandwendwe,

Kubangani bakho namuhla ngiyisidwedwe,

Wen’ulalele abangani bakho baseNdwedwe,

Uthando lami wen’ulibonge ngedede,

Lwangixhoph’uthando lesimukanandwende,

Babeqinisile ukuthi uthando aluboni,

Wen’udlalile ngothando lwami ngingaboni,

Namuhla ngawe ngikhala ezimathonsi,

Hamba juba bayokuchutha phambili,

Njengob’uhamba, uhamb’ijuba likaNowa,

Uthando lwakho lona luphelile,

Inhliziyo yami wena uyephulile,

Awami amehlo ebevalwe uthando,

Hamba bayoze bakubone abanamehlo.

Ebesikuhlanganisile mina nawe kuphelile.